Postulat: Abschaffung des fakultativen Budgetreferendums

Nr
289
Geschäftsart
Postulat
Status
Abgelehnt
Eingang
2. February 2012
Beteiligte
CVP-Fraktion (namens)

Zugehörige Objekte

Datum Sitzung
Name
Abschaffung des fakultativen Budgetreferendums Download 0 Abschaffung des fakultativen Budgetreferendums
Abschaffung des fakultativen Budgetreferendums Download 1 Abschaffung des fakultativen Budgetreferendums